IPJ Vrancea angajează 11 ajutoare de șef de post în județ

0
3242

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a declarat vacante 11 posturi de ajutor șef de post, specialitatea ordine publică. Pentru ocuparea acestora a fost demarată procedura de încadrare directă din sursă externă, dosarele putând fi depuse începând de luni, 13 septembrie. Este vorba despre ajutor șef de post la Postul de Poliție Chiojdeni și ajutor șef de post la Postul de Poliție Dumitrești – ambele din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Gugești, ajutor șef de post la Postul de Poliție Nereju și ajutor șef de post la Postul de Poliție Nistorești – din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Vidra, ajutor șef de post la Postul de Poliție Corbița, la Postul de Poliție Homocea, Postul de Poliție Păunești și la Postul de Poliție Ruginești – din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Adjud, ajutor șef de post la Postul de Poliție Ciorăști din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Nănești, precum și ajutor șef de post la Postul de Poliție Bârsești și la Postul de Poliție Negrilești – din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurală Tulnici.

Potrivit anunțului de concurs, își pot depune dosarele persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în România, cunosc limba română, scris şi vorbit, au capacitate deplină de exerciţiu și sunt apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat „admis”). Totodată, candidații trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani și să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

În același timp, IPJ Vrancea specifică și faptul că aceștia nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, fiindu-le interzise totodată tatuajele ori elementele ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”). O altă condiție ține de faptul că, odată cu încadrarea directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu trebuie să dobândească grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să facă dovada că dețin permis de conducere, categoria „B” și că au/ sau să obțină atât autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu cât și avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Perioada de înscriere la concurs se încheie pe 24 septembrie, dosarele urmând a fi depuse exclusiv online la adresa de e-mail sursaexterna@vn.politiaromana.ro. Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare. Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia (cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 3. c) copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/ certificatului stagiu de cotizare şi/ sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 4. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. e) copie a permisului de conducere, categoria „B”;
 6. f) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 7. g) extras de pe cazierul judiciar/ certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului);
 8. h) o fotografie color 9×12 cm;
 9. i) adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei.
 10. j) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 11. k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, se arată în anunț.

Potrivit calendarului de concurs, pe 5 octombrie va fi publicat anunțul de validare/ invalidare a candidaturilor, iar între 11 – 19 octombrie este programată proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, inclusiv rezolvarea eventualelor contestații. Pe 23 octombrie se va desfășura proba scrisă, iar între 25 și 26 octombrie, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi publicate rezultatele finale. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs. (…) După afişarea/ postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul candidaților declarați „admis”, nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității, se mai arată în anunț.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here