Ședinţă extraordinară la Consiliul Local al Municipiului Focşani

0
274
DISPOZIȚIA NR. 476
din 19 aprilie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 20 aprilie 2021

Primarul Municipiului Focşani,  Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 20 aprilie 2021, ora 13,00, ședință desfășurată cu desfășurată cu participare on-line, prin aplicația Zoom.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 aprilie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-3 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 20 aprilie 2021.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

                                       Anexa la Dispoziția nr. 476/2021

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 20 aprilie 2021, ora 13,00  ședință desfășurată cu  participare on-line, prin aplicația Zoom

  1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 461/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piațeta Teatru și Piațeta Milcovul”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

                                                                                       Avizat

                                                          Secretar general al municipiului Focșani

                                                                            Marta-Carmen Ghiuță

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here