Ședinţă extraordinară la Consiliul Local al Municipiului Focşani

0
706
DISPOZIȚIA NR. 217
din 4 martie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 10 martie 2021
   Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 10 martie 2021, orele 11,00, ședință online, prin aplicația Zoom.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 10 martie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 Proiectele de hotărâri înscrise în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 10 martie 2021.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

 

            ROMÂNIA                                        Anexa la Dispoziția nr.  217/2021

JUDEŢUL  VRANCEA

MUNICIPIUL FOCŞANI

PRIMAR

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 10 martie 2021, orele 11,00  ședință online, prin aplicația Zoom

SECȚIUNEA I

 

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8” din municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

  1. Plângerea prealabilă formulată de Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu georgian Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel de reanalizare și revocare a Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 36/2021 privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea Primăriei municipiului Focșani din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru organizarea cabinetelor viceprimarilor Municipiului Focșani în mandatul 2020-2024, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 22421/02.03.2021.

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

 

Avizat

                                                          Secretarul general al municipiului Focșani

                                                                            Marta-Carmen Ghiuță

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here