Angajezi zilieri? Ai nevoie de nume de utilizator și parolă de la ITM

0
931

În MOF 651/23.07.2020 a fost publicat Ordinul nr. 1.140 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta, ordin care a intrat în vigoare din 25 iulie 2020. Pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul.

Pașii necesari obținerii user-ului și parolei:

– beneficiarul depune la ITM-fizic sau prin email, urmatoarele documente:

cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei (…);

împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;

copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;

copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;

copie de pe actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

declarație pe propria răspundere (…), prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

Dacă documentele se transmit prin e-mail, ITM competent, după verificarea acestora, transmite Beneficiarului numele de utilizator și parola, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.

Dacă documentele prevăzute transmise prin e-mail nu sunt corecte sau complete, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acestora.

Numele de utilizator și parola obținute de către angajatori pentru accesarea spațiului privat al angajatorului din portalul Inspecției Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/) pot fi utilizate și pentru accesarea Registrului, în cazul în care aceștia au calitatea de Beneficiar și utilizează zilieri în condițiile legii.

Instalarea și autorizarea accesului la aplicația „Inspecția Muncii“

a) Instalarea

Registrul se completează de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii“, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a inspecției Muncii. Aplicația informatică este disponibilă, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore.

b)Autorizarea accesului

În vederea completării și transmiterii Registrului prin aplicația „Inspecția Muncii“, persoana împuternicită trebuie să solicite electronic și să obțină autorizarea accesului din partea Beneficiarului. Autorizarea accesului persoanei împuternicite care a completat și transmis solicitarea electronică de autorizare se realizează de către Beneficiar din portalul Inspecției Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/), unde se autentifică cu numele de utilizator și parola obținute de la ITM competent.

Autorizarea electronică se obține după descărcarea și instalarea aplicației „Inspecția Muncii“, prin transmiterea cererii de autorizare, denumită „Autorizare Acces“, completată, în prealabil, cu următoarele date:

a) CUI/CIF Beneficiar;

b) datele de identitate ale persoanei care solicită autorizarea: CNP, nume, prenume, adresa e-mail.

Transmiterea Registrului

Registrul se transmite on-line de către Beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică „Inspecția Muncii“, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații.

Termenele de completare și transmitere
a) ZILNIC, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu Beneficiarul;
b) LUNAR, pentru situațiile prevăzute la : – art. 8 alin. (2) din L 52/2011: adica pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic și –art. 13^11 din Legea nr. 52/2011:adica pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber.

Corectarea înregistrărilor eronate, ulterior transmiterii Registrului, se realizează de către Beneficiar sau împuternicitul acestuia, la data constatării acestora.

Beneficiarul și/sau împuternicitul au/are obligația de a păstra Registrul electronic de evidență a zilierilor, prin arhivarea extraselor de Registru completate și transmise anterior. Extrasele sunt furnizate de sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor, prin e-mail, după fiecare transmitere de Registru efectuată. În cazul modificării elementelor de identificare a Beneficiarului, transmiterea ulterioară a Registrului electronic se face după depunerea la ITM competent a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), e) și/sau c).

Eliza Botezatu

Inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea

COMUNICAT DE PRESĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here