Consiliul Judeţean Vrancea este convocat în şedinţă ordinară în data de 28.05.2020

0
269

DISPOZIŢIA nr.140 din 22 mai 2020

privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara în data de 28.05.2020, ora 13.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Biroul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

Preşedintele

Consiliului Judeţean Vrancea

Marian Oprişan

Contrasemneaza,

Secretar general al judeţului

Raluca Dan

Anexa

la Dispoziţia nr. 140 din 22 mai 2020

Proiectul

Ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea

din data de 28 mai 2020

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1.“Exercitarea dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului monument istoric ,,Casa Damiancod VN-II-M-B-06433, situat in Municipul Focsani, B-dul. Garii nr.8, judetul Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

2. „Valorificarea prin vanzare a 772 mc masa lemnoasa pe picior aflata in zona de siguranta a DJ 205 C”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

3. „Completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei acesteia”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

4. „ Aprobarea transmiterii din administrarea U.A.T județul Vrancea in administrarea U.A.T comuna Biliesti a sectorului de drum judetean 204 G, de la km 6+050 pana la km 6+100, pe o perioada de 4 luni, pentru realizarea lucrarilor aferente “Amenajare sens giratoriu cu scopul reglementarii circulatiei pe DC 145 (str.Principala) in zonele cu intersectia DJ 204 G (str.Livezii,str.Mare)”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

5.„ Preluarea in administrarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului public al orasului Odobesti, pentru functionalitatea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea’’, pe durata existentei obiectivului”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

6. „ Completarea denumirii Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.18/15 februarie 2018 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „O noua șansă” Mărășești, județul Vrancea, din subordinea Consiliului Local Mărășești în structura Direcției Generale de Asistență Socială Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

7. „Darea în administrare Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea a imobilului ”Serviciul Public de Protecţie a Plantelor”, care apartine domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40, cu destinația de sediu al Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

8. „ Aprobarea înscrierii sub aspect valoric si cantitativ in evidentele contabile ale bugetului Unitatii Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 210 arbori din zona drumului judetean DJ 202 E, in vederea valorificarii”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

9. „ Aprobarea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

10. „ Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

11. „ Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2019”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

12. „ Modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judetean Vrancea nr. 87 din 31 mai 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea condițiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Stadion Tineretului- Str. Cuza Voda nr. 61” din municipiul Focsani”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

Preşedintele

Consiliului Judeţean Vrancea

Marian Oprişan

Contrasemneaza,

Secretar general al judeţului

Raluca Dan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here