Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinară în data de 30.03.2020, ora 14,00

0
665

DISPOZIŢIA nr.102

din 27.03.2020

privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinara în data de 30.03.2020, ora 14,00

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

în temeiul prevederilor art.135, art.178 alin.2 si art.179 alin.2 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă extraordinara în data de 30.03.2020, ora 14,00 în sistem de teleconferinta/audioconferinta, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Biroul administratie publica, Monitorul Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

Preşedintele

Consiliului Judeţean Vrancea

Marian Oprişan

Contrasemneaza,

Secretar general al judeţului

Raluca Dan

Anexa

la Dispoziţia nr. 102 din 27.03.2020

Proiectul

Ordinii de zi

a şedinţei extraordinara a Consiliului Judeţean Vrancea

din data de 30.03.2020

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. „Desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Vrancea în situații excepționale”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

2. „Rectificarea bugetului propriu al judetului pentru finantarea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea si al institutiilor publice  de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea -finantate din bugetul local, pe anul 2020„ (alocare sume catre Spitalul Judetean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focsani si DGASPC Vrancea)

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

3. „Constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Epure Alexandru Ciprian”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

4. „Aprobarea depunerii proiectului Reabilitare energetica si lucrari conexe, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, B-dul Garii, nr.13, Municipiul Focsani, judetul Vrancea, in vederea finantarii”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

5. “Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgenta – “Sf. Pantelimon” Focşani – Sectia Psihiatrie si boli infectioase, sectia Dermatologie, ORL, Oftalmologie” – Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focsani, jud. Vrancea în vederea finanțării”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

6. „Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” în vederea finanțării”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

7. „Darea în folosinţă gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani–Unitatea de Primire Urgențe a echipamentelor medicale achiziţionate în cadrul proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

8. “Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2020, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 „

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

9. ”Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activități nonprofit de interes județean”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

10. „Aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2019 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019–2023” Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

11. “Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

12. „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Suraia, Milcovul, Tănăsoaia, Dumitrești, Negrilești, Ploscuțeni, Biliești, Boghești, Răstoaca, Gugești pentru anul 2020”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

13. „Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Chipăilă Dumitru”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

14. „Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea doamnei Ioniță Mărioara”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

15. „Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Dragostin Matei”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

16. „Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 112, P 598, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Tănase Nicu”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

17 „Modificarea elementelor de identificare din cadrul poziției 4 ale anexei la Hotararea Consiliului Județean Vrancea nr. 213/19 decembrie 2019 privind includerea în domeniul public al Județului Vrancea a 4 imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Măicănești, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

18. „Modificarea Anexei nr. 20 a Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 164/28.10.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului Management de Caz pentru Protecție de Tip Rezidențial – Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

19. „Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petresti, com. Vanatori, jud. Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

20. „Demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 10,30 ha apartinand domeniului public al orasului Panciu, a carui preluare se realizeaza in vederea construirii celulelor de depozitare 2 si 3, aferente Centrului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea, pe durata existentei obiectivului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

21 „Demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 849 mp apartinand domeniului public al orasului Panciu, aferent centrului/platformei de colectare a deseurilor voluminoase electrice si electronice Panciu a carui preluare se realizeaza pentru functionalitatea proiectului pe durata existentei obiectivului,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

22 „Demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului public al orasului Marasesti, aferent depozitului pentru colectaea deseurilor electrice, electronice si electrocasnice (DEEE), a carei preluare se realizeaza pentru functionalitatea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea”, pe duraa existentei obiectivului.

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

23 „Demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de de 2.290 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, situat in intravilanul Municipiului Focsani, Tarla 72, Parcela 373, aferent depozitului (2 centre/platforme) de colectare de deseuri electrice si electronice, a carei preluare se realizeaza pentru functionalitatea Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Vrancea’’, pe durata existentei obiectivului”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

24 „Rectificarea bugetului propriu al judetului pentru finantarea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea si al institutiilor publice  de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea -finantate din bugetul local, pe anul 2020„

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

25 „Actualizarea Programului județean de transport prin modificarea graficului de circulație aferent traseului 055 (Focșani – Dumbrăveni – Vintileasca), pentru a se asigura corelarea acestuia cu programul Liceului Teoretic „Grigore Gheba” din Dumitrești”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

26 “Indreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr.145/30 septembrie 2019 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafaţă de 1500 m.p. aparţinând domeniului public al Judeţului Vrancea, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Focşani”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

27 „ Actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare energetica si lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, str. Cuza Voda nr. 56” Municipiul Focsani, judetul Vrancea”

Iniţiator: Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

Preşedintele

Consiliului Judeţean Vrancea

Marian Oprişan

Contrasemneaza,

Secretar general al judeţului

Raluca Dan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here