REABILITARE ENERGETICĂ ŞI LUCRĂRI CONEXE CENTRU DGASPC – VN – SAT PETREŞTI, COM. VÎNĂTORI

0
265

Comunicat de presă

17 Noiembrie 2019

REABILITARE ENERGETICĂ ŞI LUCRĂRI CONEXE CENTRU DGASPC VN – SAT PETREŞTI,       COM. VÎNĂTORI

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014 -2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 anunţă începerea activităţilor proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe centru DGASPC – VN- sat Petreşti, com. Vînători, cod MySMIS 118524.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1: Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B: Clădiri publice.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 10.583.393,68 lei, din care: valoarea totală eligibilă 7.446.337,58 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 6.329.386,94 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 968.023,89 lei şi valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului 148.926,75 lei.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea eficienţei energetice în clădirea publică Centru DGASPC prin derularea de lucrări de intervenţie cu scopul termoizolării clădirii şi modernizării instalaţiei de preparare şi distribuţie a agentului termic şi a apei calde menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum şi alte lucrări conexe.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activitaţi specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm;

Izolarea termică a pereţilor exteriori-elemente arhitecturale şi console cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 10 cm;

Izolarea termică a pereţilor exteriori – pe zona laterală a clădirii – cu sistem termoizolant amplasat la interior cu o grosime de 10 cm;

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 25 cm;

Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 25 cm;

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Înlocuirea centralei termice proprii, în scopul creşterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent CO2

Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;

Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;

Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrale pe biomasă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, instalaţii cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri

Reabilitarea instalaţiei de iluminat

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.

Lucrări conexe

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului constă în reducerea consumului anual de caldură pentru încălzire în clădirea izolată termic a Centrului DGASPC la valori de sub 123 kWh/mp/an şi reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru încălzire.

Prin aplicarea pachetului de măsuri maximale din cadrul Raportului de audit energetic, soluţia nr. 2 preluată în DALI, se urmăreşte scăderea consumului de energie termică pentru încălzirea spaţiilor de la 218,20 kWh/m2/an la 40,25 kWh/m2/an. Astfel, valorile înregistrate pentru consumul anual specific de energie primară şi nivelul anual specific al emisiilor echivalent CO2 se vor situa, în urma intervenţiei, sub valorile impuse prin ghid pentru anul de referinţă 2016: sub 135 KWh/mp/an pentru energie primară (72,32 kWh/m2/an) şi sub 37 Kg/mp/an pentru emisii CO2 (11,42 kg/CO2/man, 40,03 echiv to CO2/an). Prin măsurile propuse rezultă că energia produsă din surse regenerabile atinge un nivel de 31,31% din consumul total de energie primară la nivelul clădirii.

Prin creşterea performanţei energetice a clădirii publice, pe termen scurt şi mediu, se degrevează autoritatea publică locală de cheltuielile cu combustibilul convenţional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreţinerea imobilului, se asigură susţinerea agenţilor economici din domeniul construcţiilor şi se creează noi locuri de muncă pe perioada de derulare a intervenţiei.

Grupul ţintă identificat este reprezentat de copiii cu dizabilităţi – 150 copii / tineri cu dizabilităţi, care necesită o gamă variată de activităţi în scop de recuperare precum activităţi de recreere, socializare, petrecere a timpului liber, activităţi sportive, culturale, etc.

Familiile copiilor cu dizabilităţi – 100 familii / aparţinători ai copiilor cu dizabilităţi, care vor beneficia de recuperare în cadrul centrului precum şi cei care lucrează în cadrul centrului vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termică ce se vor efectua.

Perioada de implementare a proiectului este de 59 de luni, respectiv între data de 14.06.2017 şi data 30.04.2022.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea, având sediul în Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poştal: 620098, România.

Telefon: 0237.213.057 E-mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Catană Viorel – Manager de proiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here