Înscrierile pentru examenul național de definitivat se fac până pe 18 octombrie

0
359

Profesorii care doresc să depășească statutul de debutant în învățământ, pentru a putea intra pe o rută profesionalizare dând examenele de gradul II și I, trebuie să se înscrie la definitivat până pe 18 octombrie 2019. Monitorul Oficial a publicat Ordinul care stabilește Calendarul de definitivat în anul școlar 2019 – 2020. Acesta prevede că inspecțiile de specialitate au loc până în luna mai, iar examenul de definitivat 2020 se desfășoară pe 22 iulie 2020. Definitivatul este examenul care le dă candidaților promovați dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Cei care nu trec examenul de definitivat pot să fie angajați în învățământ doar pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant. Persoanele care au picat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an şcolar. Pentru a fi declarat promovat la definitivat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8. Aceasta se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019 – 2020:

– până la 10.10.2019 – Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene

– până la 18.10.2019 – Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ

18.10 – 4.11.2019 – Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la 29.05.2020 – Efectuarea inspecţiilor de specialitate

2.06 – 15.06.2020 – Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

22.07.2020 – Susţinerea probei scrise

29.07.2020 – Afişarea rezultatelor

29.07 – 30.07.2020 – Înregistrarea contestaţiilor

30.07 – 4.08.2020 – Soluţionarea contestaţiilor

4.08.2020 – Afişarea rezultatelor finale

4.08 – 7.08.2020 – Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi

7.08 – 14.08.2020 – Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;

c) document certificat „conform cu originalul“ de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen;

d) copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui(dacă este cazul);

e) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu.

f) adeverință privind achitarea taxei de examen, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art.4, alin.(3).

g) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

Dosarele candidaților, care conţin toate documentele menţionate la art. 12 alin. (1), sunt depuse şi înregistrate la inspectoratul şcolar de către persoane delegate de conducerea unităţii de învăţământ, în perioada prevăzută în calendar. Sunt verificate de inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, avizate de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi validate de către inspectorul şcolar general adjunct, în calitate de preşedinte al comisiei de examen.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here