Inspecții RODIȘ în trei școli din Vrancea; primele controale au loc în perioada 7 – 11 octombrie

0
5122

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea și-a propus ca în primul semestru din anul școlar 2019-2020 să desfășoare inspecții RODIȘ în 3 unități de învățământ din județ. De inspecție școlară generală vor avea parte Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bârsești, Școala Gimnazială Spulber și Liceul „Simion Mehedinți” Vidra. Prima inspecție generală este programată în perioada 07 – 11 octombrie la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bârsești și Școala Gimnazială Spulber. Inspecția de la ambele școli va fi coordonată de inspectorii Ion Ionașcu și Mihaela Simion. Cea de-a treia inspecție școlară generală, de la Liceul „Simion Mehedinți” Vidra, este programată în perioada 21 – 25 octombrie, iar coordonator va fi Mihaela Fiștoc.

Potrivit Metodologiei RODIȘ, scopul inspecției școlare generale îl constituie evaluarea și monitorizarea activității unităților de învățământ preuniversitar, concretizate prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecție; îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ preuniversitar cu legislația privind învățământul în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației; consilierea și sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități.

Inspectorii școlari vor merge în școli și se vor pronunța în legătură cu aspectele ce țin de nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi, modul în care şcoala sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor, calitatea activităţii personalului didactic, calitatea managementului şcolar şi eficienţa cu care sunt folosite resursele, calitatea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare şi modul în care curriculum-ul naţional şi cel local sunt puse în practică, relaţiile şcolii cu părinţii, relaţiile şcolii cu comunitatea locală, respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor, atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala.

Sursele pe care le vor consulta inspectorii şi care trebuie să le stea la dispoziţie sunt: rezultatele la examene şi teste, caietele de teme şi de notiţe ale elevilor, lucrări ale elevilor, rezultatele la concursuri şi activităţi extracurriculare, date colectate prin observarea lecţiilor, inspectorii putând intra oricând la ore și participa la lecții, în funcție de specializările fiecăruia în parte.

În timpul inspecţiei sau în săptămâna următoare, inspectorul coordonator va furniza un raport verbal directorului, şefilor de catedre, membrilor consiliului de administraţie şi profesorilor inspectaţi. Raportul scris va fi prezentat unităţii şcolare în circa trei-patru săptămâni şi va conţine un rezumat de două pagini. Rezumatul va fi trimis unităţii şcolare, părinţilor şi membrilor consiliului de administraţie.

Mai puține inspecții RODIȘ, mai multe inspecții tematice

ISJ a decis ca anul acesta să se axeze mai mult pe inspecții școlare tematice și de specialitate, astfel că inspectorii vor ajunge inopinat în unitățile de învățământ, astfel încât să urmărească toate aspectele educative. Inspecția tematică este o formă de evaluare, consiliere și control, precum și un mijloc eficient prin intermediul căruia se obțin date și informații necesare soluționării unor probleme ale sistemului de educație și întocmirii unor baze de date, studii, analize diagnostice și prognoze pe termen scurt pe probleme manageriale, de rețea școlară, referitoare la domenii sau aspecte particulare ale predării – învățării – evaluării uneia ori mai multor discipline de studiu, la cunoașterea și respectarea legislației școlare în vigoare, realizarea componentei evaluative, realizarea execuției bugetare, pentru verificarea aplicării unor schimbări la nivel de sistem (curriculare, metodologice, evaluative etc.) sau la activitatea compartimentelor funcționale ale unității de învățământ preuniversitar.

Scopul inspecției tematice îl constituie colectarea și analizarea informațiilor în vederea valorificării aspectelor pozitive și a soluționării unor probleme ale sistemului de educație. În cadrul acestui tip de inspecție se realizează inclusiv activități de consiliere, în raport cu obiectivele concrete vizate. Inspecția tematică include consilierea/ monitorizarea/ evaluarea pe domenii și aspecte diferite, între care: respectarea legislației școlare; completarea documentelor școlare și a actelor de studii; calitatea managementului instituțiilor de educație; calitatea managementului inspectoratelor școlare sau a managementului unităților conexe; activitatea de pregătire metodico-științifică sau, prin extensie, evaluarea tuturor activităților de formare și perfecționare; activitatea profesorului – diriginte, activitatea de orientare școlară și profesională; activitățile de educație, complementare procesului de învățământ (mentorat, școala după școală, învățare pe tot parcursul vieții); activitatea diferitelor comisii instituite; activitatea profesorului documentarist din CDI; realizarea planului de școlarizare; pregătirea începutului/sfârșitului de an școlar; selecția resursei umane; activitatea de analiză și rezolvare a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor; gradul de utilizare a resurselor materiale; alte teme de interes educațional.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here