Ultima săptămână pentru vizarea carnetelor de rentă viageră

0
137

Aproape o mie de vrânceni care primesc rentă viageră trebuie să vină la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Vrancea pentru a viza carnetele de rentier. Data limită până la care rentierii agricoli se mai pot prezenta la centrul județean APIA este 2 septembrie. Rentierii trebuie să aducă mai multe documente originale, care vor fi verificate de funcționarii APIA. Dosarele trebuie să conțină carnetul de rentier agricol, actul de identitate, contractul de arendă în baza căruia a fost calculată renta. Mai trebuie prezentate copii ale deciziilor de la comisia de expertiza medicală care atestă pensia de invalidatate grad I sau II, copia deciziei pentru pensia de limită de vârstă. Nu în ultimul rând, trebuie prezentată o „procură notarială autentificată/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal” și trebuie depusă declarația pentru obţinerea vizei anuale.

Opțional, solicitantul poate prezenta un extras de cont deschis la orice bancă din țară. Persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIAva verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul”. Dacă se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se face prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi

La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora, se arată în informarea APIA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here