Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești , județul Vrancea”

0
248

Anunţ de presă

                      Data 09 iulie 2019

Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești , județul Vrancea”

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VRANCEA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești, județul Vrancea”, cod SMIS 122385, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1: “Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitatile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instutuționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.110.513,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.476.402,02 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupatională Odobești, județul Vrancea , concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării. Proiectul“Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități”în orașul Odobești , județul Vrancea , prin investițiile propuse contribuie la înființarea serviciilor sociale (3 locuinte protejate și un centru de zi) necesară realizării dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități aflate într-o instituție de tip vechi cu o capacitate de peste 120 de beneficiari indentificată in Anexa 7, concomitent cu prevenirea instituționalizării și susținerea serviciilor în comunitate. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin înființarea de servicii sociale respectând un raport de 3 locuințe protejate cu o capacitate de 30 beneficiari fiecare la un centru de zi, astfel încat fiecare beneficiar din locuințele protejate va beneficia de serviciile oferite în centrul de zi. Serviciile sociale sunt rezultatul construirii și dotării a 3 Locuințe Protejate pentru 30 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul CITO Odobești și reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi. Investițiile vor fi realizate în orașul Odobești , UAT Odobești a dat spre administrare solicitantului , respectiv DGASPC Vrancea un imobil și trei loturi de teren intravilan necesar înființării serviciilor sociale de tipul 3 locuințe protejate și a unui centru de zi . Prin urmare, prin activitățile propuse proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 8.3 al Programului – “Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil persoane cu dizabilități. Locuințele protejate vor asigura servicii de cazare in sistem protejat, îngrijire personală, asistență și suport beneficiarilor iar în cadrul centrului de zi vor fi organizate activități diverse în scopul prevenirii instituționalizării și susținerii integrării/reintegrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități prin dobândirea de noi abilități, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.De serviciile centrului de zi vor beneficia atât cei 30 beneficiari dezinstituționalizati cât și persoanele adulte cu dizabilități din orașul Odobești.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1.  Înființarea a 3 Locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești , județul Vrancea, pentru 30 persoane adulte cu dizabilități din CITO Odobești în termen de 37 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin activitatea de construire, asigurare a utilităților generale și specifice și dotarea a 3 Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilități. Locuințele protejate vor facilita tranziția spre viața independentă și integrarea socială a 30 persoane adulte cu dizabilități cu abilități de viata independentă , instituționalizate în CITO Odobești . Capacitatea unei locuințe protejate va fi de 10 locuri.
  2.  Înfiintarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, în orașul Odobești , județul Vrancea destinat persoanelor adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din CITO Odobești și persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituționalizarea, în termen de 37 luni de la semnarea contractului de finanțare. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin activitățile de reabilitare, modernizare, asigurare a utilităților generale și specifice, dotarea și amenajarea unei clădiri existente și transformarea acesteia în centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.
  3. Realizarea priorităților de intervenție propuse în Planul de Restructurare al CITO Odobeșt i aprobat prin HCJ nr. 29/07.03.2018, privind aprobarea noului plan de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaționala (CITO) Odobești și aprobarea planului județean de dezinstituționalizare a unui numar de 68 beneficiari rezidenți în cadrul CITO Odobești, județul Vrancea. Atingerea acestui obiectiv se realizează prin elaborarea prezentei cereri de finanțare, accesarea finanțării, Execuția obiectivelor de investiție: construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești , județul Vrancea , respectiv reabilitarea și modernizarea unei clădiri existente pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Odobești județul Vrancea , transferul a 30 persoane cu dizabilități din CITO Odobești în cele 3 locuințe protejate în perioada de durabilitate a proiectului POR.

Durata de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între data 01.04.2019 şi data 30.04.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon: 0724.589.075/0237.230.788,  e-mail: dgaspcvn@yahoo.com , persoană de contact: NICOLAȘ Daniela – director general.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here