ANGAJĂRI pe 15 posturi la DGASPC Vrancea

0
944

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de psiholog principal /S – Birou Asistență Maternală – SMCPTF – DPC

Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog principal; fără condiții de vechime.

DGASPC Vrancea mai angajează un psiholog practicant/S – Birou Asistență Maternală – SMCPTF – DPC. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

De asemenea, DGASPC Vrancea mai angajează trei asistenți sociali practicanți /S – Birou Asistență Maternală – SMCPTF – DPC. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant; fără condiții de vechime.

DGASPC Vrancea organizează concurs și pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi:

– 1 de post Asistent social practicant IS – Compartiment Plasament la Persoană / Familie-SMCPTF – DPC. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Asistent social practicant IS – Module Familiale Panciu – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România cu treapta de competență profesională asistent social practicant;

o fără condiții de vechime.

– 1 post Logoped IS – Centrul de Recuperare Copii cu Tulburări de Spectru Autist- CCSCD Focsani – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie, psihopedagogie specială (logopedie); experiența în activitatea de recuperare a copilului cu dizabilități (în general) și a copilului cu autism (în special) constituie un avantaj; fără condiții de vechime;

– 1 post Kinetoterapeut IS – Centrul de Recuperare Copii cu Tulburări de Spectru Autist – CCSCD Focșani – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului:

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență de specialitate; fără condiții de vechime.

– 1 post Psiholog practicant IS – Module Familiale Dumbrăveni – SMCPTR – DPC. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Psiholog practicant IS – Module Familiale Panciu – SMCPTR – DPC

Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Psiholog practicant IS – CPRUCANERSTM – SIRU – DPC.

Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog practicant; fără condiții de vechime.

– 1 post Inspector de specialitate gr. IA IS – BMCSSR cu ONG – DJCRP

Cerințe specifice postului: studii economice superioare absolvite cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.

– 1 post Auditor Intern IA IS – Compartiment Audit – Structura Indep. DGASPC. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de auditor intern.

– 1 post Psiholog specialist IS – Birou Adopții – Structura Indep. DGASPC. Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologiei; aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu treapta de competență profesională psiholog specialist; fără condiții de vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul va fi organizat conform calendarului următor: 20 mai 2019, ora 12:00: perioada limită pentru depunerea dosarelor; 30 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă; 05 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială – http://www.asistentasocialavn.ro/. Relații suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea din Focșani, bd. Gării nr. 13, Judeţul Vrancea, telefon: 0237/230.789, interior 21.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here