Primăria comunei Slobozia Bradului angajează asistent medical școlar

0
141

Primăria comunei Slobozia Bradului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de asistent medical școlar. Pentru a ocupa postul, candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – postliceală sanitară – asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără condiții.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 25 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției. Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Administrative Teritorială Slobozia Bradului, județul Vrancea, telefon 0753/055.113.

În comuna Slobozia Bradului, cu o populaţie de 8.030 de locuitori, lucrează doar un singur medic de familie și ar mai fi nevoie de încă 4.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here