Poliția angajează șef de post la Transporturi Feroviare Adjud

0
499


    În conformitate cu prevederile art. 2733, art. 2735 lit. a, art.2736 și art. 2740 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, anexa nr. 3, cap. II la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, a adresei IGPR – DMRU nr. 75917/2018 privind scoaterea la concurs a posturilor vacante aprobate prin Memorandum, adoptat prin ședința Guvernului din data de 03.05.2018 și a adresei SRPT Galați nr 1539248 din 17.05.2018,  Secția Regională de Poliție Transporturi Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Gării, corp E, parter, jud. Galați, organizează: C O N C U R S / E X A M E N pentru ocuparea,  prin recrutare din sursă internă, a postului vacant de „șef post” la Postul de Poliție Transporturi Feroviare Adjud din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Vrancea – Secția Regională de Poliție Transporturi Galați, poziția 1303 din statul de organizare al unității.
    În vederea înscrierii și participării la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții minimale obligatorii: Să aibă: – pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; – pregătire de specialitate: nu este cazul; Să fie: să fie agenți de poliție; să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului: a. să dețină gradul profesional de minim agent de poliție; b. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate, clasa de secretizare „secret de  stat” nivel „secret”; c. să dețină/să obtina  avizul pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de  cercetare al poliției judiciare; d. vechime in munca/din care in M.A.I.: 2 ani; e. să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală în condițiile prev. de art. 27^46 alin 1 lit.b din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare; să fie apreciați la ultimele 2 evaluări de serviciu/aprecieri profesionale individuale anuale cu calificativul de cel puțin „Bine”; să fie declarați «apt medical» și «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; polițistul nu este pus la dispoziție conform art. 27^21 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.
    Concursul / examenul va avea loc la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați, la data de 31.07.2018, începând cu ora 13.00, iar unica probă de selecție este interviul structurat pe subiecte profesionale (conform tematicii și bibliografiei menționate în anexa nr. 1), care va fi înregistrat audio-video.
    Durata de desfășurare a probei interviu va fi stabilită de comisia de concurs/examen, fără a depăși limita maximă de 3 ore. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7,00. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de către membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire.
În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime in studiile necesare postului scos la concurs.
    Eventualele contestații cu privire la aprecierea/notarea interviului se depun în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatului, o singură dată, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați și vor fi soluționate în maxim 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora. Candidații pot contesta numai notele la propriul interviu.
Cererile de participare la concurs/examen se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați în intervalul  04 – 13.07.2018 (zilele lucrătoare), orele 09: 00 – 16: 00.
    Cu ocazia înscrierii la concurs/examen, candidații vor prezenta: – raport de înscriere, prin care solicită aprobarea participării la concurs/examen (anexa nr.2); – C.V. -ul  (anexa 4) întocmit conform anexei nr. 9 din Dispoziția directorului general al Direcției Generale Resurse Umane din M.A.I. nr. II/1620/15.09.2015, privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I.; –  copii ale actului de identitate; – declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (anexa 3); – copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului; (Se vor prezenta și originalele documentelor pentru conformitate, iar copiile diplomelor vor fi însoțite și de copii ale foilor matricole anexe sau suplimentelor acestora însoțite de originale); – adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate.
    Candidații care nu sunt încadrați la Secția Regională de Poliției Transporturi Galați vor anexa la raportul prin care solicită înscrierea pe lângă documentele sus-menționate și o adeverință emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetați disciplinar și nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, că  nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de aceștia, gradul profesional deținut, calificativele obținute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, vechimea totală în M.A.I. și  vechimea în specialitatea postului scos la concurs/examen, nivelul de acces la informații clasificate precum și dacă dețin aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare. La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.
    Examinarea psihologică a candidaților înscriși la concurs/examen se va desfășura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, București, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va comunica ulterior candidaților, după programarea acestora. Tematica și bibliografia întocmite de către comisia de concurs, fac parte integrantă din prezentul anunț. Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Galați, la numărul de telefon 0236/407000, interior 20119.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here