Consiliul Județean a scos la concurs 20 de posturi pentru bazinul de înot didactic din Sud

0
2287


Consiliul Județean Vrancea a scos la concurs 20 de posturi pe perioadă nedeterminată pentru bazinul de înot didactic, din cartierul Sud al Focșaniului. Astfel, în data de 9 mai va fi organizat concurs, proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi: muncitor calificat IV- lucrător finisor pentru construcții (1 post); muncitor calificat III – instalator (1 post); muncitor calificat II – electrician – 1 post; muncitor calificat II – fochist – 1 post; muncitor calificat I – electromecanic – 1 post; muncitor calificat I – instalator – 1 post. În data de 10 mai, ora 10.00, va fi proba scrisă pentru ocuparea posturilor: referent sportiv gradul IV (1 post); expert sportiv gradul IA (1 post); expert sportiv gradul II (1 post); expert sportiv gradul I (1 post). În data de 10 mai 2018, ora 14.00, va fi proba scrisă pentru ocuparea posturilor: expert sportiv gradul IA (4 posturi); expert sportiv gradul I (2 posturi). În ziua următoare, respectiv 11 mai 2018, la ora 10.00, va fi proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor de inspector de specialitate I (1 post);
casier (3 posturi).
„Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale (…):
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea”
, se arată în anuțul de organizare a concursului.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 30 aprilie. Dosarulde concurs va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, cam. 203, Județul Vrancea, telefon 0372/372.426.

Bazinul de înot de la Focșani, construit în Cartierul Sud, a fost inaugurat la sfârșitul lunii martie, în prezența președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR). Oprișan a declarat că realizarea acestui obiectiv a fost un vis al său, care a devenit realitate. El a menționat că acest proiect, dar și multe altele, ar fi fost finalizat mai demult dacă nu ar fi fost boicotat de „colegii noștri de la dreapta eșichierului politic”. Șeful administrației județene a arătat că guvernele susținute de Traian Băsescu, în perioada 2005-2012, au scos de la finanțare toate proiectele derulate în Vrancea de administrația PSD.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here