Reglementări privind îngrijirea și supravegherea copilului de către bone

0
480


Persoanele care doresc să asigure servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor lor pe timpul zilei pot apela la bone, dar numai în baza unui contract individual de muncă încheiat între o persoană cu această calificare și o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale. Totuși, aceste servicii pot fi acordate și în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, ca persoană fizică autorizată, și reprezentantul legal al copilului. Prevederea este inclusă în Hotărârea prin care au fost adoptate normele metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Actul normativ reglementează procedura de recunoaștere a calificărilor în vederea exercitării profesiei de bonă pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, instituțiile care eliberează documentele necesare obținerii acestui drept, aspectele referitoare la asigurarea calității serviciilor exercitate de bonă.
Potrivit legislației în vigoare, poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică, dacă îndeplinește următoarele condiții: este cetățean român sau străin cu domiciliul/ reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/ reședinta copilului;
este cetățean străin cu drept de muncă în România și posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă; are capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii; este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei. Îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu certificat medical; este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii; nu are antecedente penale, cu excepția faptelor săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.
Prin titlu oficial de calificare a bonelor se întelege: certificatul obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată; diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
Atenție! Bona trebuie să actualizeze anual certificatul medical prin care dovedește că este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, precum și cazierul judiciar.
    Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă: locuiește împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepția celor care au săvârșit fapte penale din culpă, conform declarației pe propria răspundere, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/ reședința bonei; este decazută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară; suferă de boli cronice transmisibile; membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/ reședința bonei; este dependentă de substanțe psihotrope sau stupefiante și/sau plante ori substanțe cu proprietăți psihoactive; prevederile se aplică și pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/ reședința bonei; i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

Servicii acordate pe baza unui plan de activități

Noile reglementări incluse în normele metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă includ un model de asigurare a serviciilor de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei, respectiv servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creșterea, protecția, educația și învățarea copilului, folosind metode variate și alternative de educare și supraveghere.
Contractul individual de muncă și contractul de prestări de servicii includ, în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activități. Acest plan se elaborează în acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcție de numărul de copii aflați în grijă/ categoria de vârstă a copilului/ copiilor, de nevoile individuale ale fiecăruia, ale familiei acestuia.
Planul de activități poate include responsabilități ale bonei privind protejarea copilului de orice formă de abuz, neglijare, exploatare, însoțirea copilului la spital până sosesc părinții sau reprezentantul legal, oferirea unei alimentații corespunzătoare calitativ și cantitativ, adaptată vârstei, nevoilor și preferințelor acestuia, în funcție de meniurile stabilite cu reprezentantul legal al copilului.
La solicitarea reprezentantului legal al copilului, bona însoțește copilul cu dizabilități la activitățile de abilitare/ reabilitare, precum fizioterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie și de abilitate manuală și alte forme de terapii.
Planul de activități se poate revizui anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcție de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal. Serviciul public de asistență socială are obligația să asigure reprezentanților copilului, la cerere, în mod gratuit, consiliere în vederea elaborării planului de activități.
Pentru cetățenii altor state membre, furnizorul de servicii sociale încheie contractul individual de muncă în baza atestatului de recunoaștere a calificărilor/ dreptului de exercitare a profesiei de bonă în România, document care se eliberează de Ministerul Muncii și Justiției Sociale în calitate de autoritate competentă, pentru profesia de bonă.
Activitatea bonei se supune controlului inspecției sociale, însă controlul se realizează obligatoriu cu acordul și în colaborare cu părintele/ reprezentantul legal.
Reglementarea condițiilor de asigurare a calității, inclusiv a modelului-cadru al planului de activități, a obligației serviciului public de asistență socială de a asigura consiliere gratuită reprezentanților legali ai familiei va preveni situațiile de neglijare și abuz și va contribui la consolidarea unui model de îngrijire și supraveghere instructiv-educativă favorabilă dezvoltării copilului, valorificării potențialului de învățare timpurie, dezvoltării competențelor sociale și emoționale ale copiilor, dar și creșterea gradului de încredere în serviciile de îngrijire prestate de bone și, implicit, creșterea gradului de reinserție pe piața muncii a persoanelor aflate în concediu pentru creșterea copilului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here