Află ce DREPTURI ai dacă te accidentezi la serviciu sau contractezi o boală profesională!

1
1229


Zece accidente de muncă și un nou caz de boală profesională au fost înregistrate, pe parcursul acestui an, la Casa Județeană de Pensii (CJP) Vrancea. Acestea s-au produs în cadrul unor intreprinderi care au domeniul de activitate construcții, prelucrare lemn, fabricarea produselor de hârtie, utilități publice, panificație, exploatare forestieră și creșterea păsărilor.
 Totodată, potrivit celor spuse de directorul CJP, Adrian Juravle, în evidențele instituției există, actualmente, 122 de pensionari de invaliditate care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale.  
Mai mult, „în anul 2014 a fost reprotezată de către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă București o persoană. S-au înregistrat trei solicitări pentru acordarea compensațiilor pentru atingerea integrității, urmând a fi soluționate conform legii. Subliniez că persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă sau bolilor profesionale au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat”, a declarat Adrian Juravle, directorul CJP Vrancea, precizând cât de importantă este asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. În cazul în care salariații devin victimele unor astfel de accidente sau boli, ei au dreptul la o serie de prestații și servicii gratuite, precum și la acordarea de prestații în bani pe termen lung și scurt, sub formă de indemnizații sau alte ajutoare, dar numai dacă sunt asigurații acestui sistem. 
 Prestațiile și serviciile prevăzute de legislația în vigoare sunt: reabilitarea  medicală și recuperarea capacității de muncă; reabilitarea și reconversia profesională;
indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă; indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă;
compensații pentru atingerea integrității; despăgubiri în caz de deces; rambursări de cheltuieli. „Totodată, asigurații au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor și afecțiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează: asistență medicală de urgență la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate și în unitățile spitalicești; tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente, prescrise de medic; servicii medicale în spitale sau în clinici specializate pentru boli profesionale; tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate; servicii de chirurgie reparatorie; cure balneoclimaterice; investigații de specialitate și analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor”, a detaliat Adrian Juravle, directorul CJP Vrancea.
 Pentru persoanele care urmează reabilitarea medicală ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează o serie de prestații și servicii. Acestea constau în
tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente, servicii medicale în spitale, în secții sau unități sanitare cu personalitate juridică, specializate pentru boli profesionale și tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate. Mai sunt decontate serviciile de chirurgie reparatorie, curele balneoclimaterice și dispozitivele medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice.
       Care este baza de calcul a indemnizațiilor
 
 Potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată la 8 aprilie 2014, baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare producerii accidentului sau îmbolnăvirii. În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. 
Dacă stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizațiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuția.
        Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare, reabilitare și recuperare
 Asiguratorul este cel care are obligația de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate victimei, până când acesteia fie i se restabilește starea de sănătate sau i se ameliorează deficiențele de sănătate survenite, fie se realizează prevenirea diminuării ori a pierderii capacității de muncă și a necesității de îngrijire permanentă.
Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă integral din contribuțiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. 
 Iată la ce servicii medicale au dreptul gratuit asigurații care au devenit victime ale unui accident de muncă sau boală profesională: asistență medicală de urgență la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate și în unitățile spitalicești; 
tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente, prescrise de medic; 
servicii medicale în spitale sau în clinici specializate pentru boli profesionale; tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate; servicii de chirurgie reparatorie; cure balneoclimaterice; investigatii de specialitate și analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor. Asigurații au dreptul și la dispozitive medicale, în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice.
 Asigurații au obligația să urmeze și să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asiguratorului, în caz contrar fiindu-le suspendat dreptul la prestații și servicii pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă. 
        Prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională 
 Prestațiile și serviciile pentru reabilitare și reconversie profesională se acordă de către asigurator la solicitarea asiguraților care, deși nu și-au pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfășura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. În acest caz, asiguratorul preia cheltuielile pentru următoarele prestații și servicii de reabilitare și reconversie profesională: cheltuielile privind serviciile medicale și psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale și aptitudinale în vederea reconversiei profesionale; 
costul cursurilor de calificare sau de reconversie; plata unei indemnizații pe durata cursurilor de calificare și de reconversie.  
Indemnizatia se acorda lunar și reprezintă 70% din salariul de bază brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale. Aceasta se acordă numai dacă persoana nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III. 
        Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă 
 Asigurații beneficiază de o indemnizație pe perioada în care se află în incapacitate temporara de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. În aceste cazuri, certificatul medical se vizează obligatoriu, prin grija angajatorului, de Direcția de Sănătate Publică județeană în a cărei rază se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului. Cuantumul indemnizației reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului. În cazul urgențelor medico-chirurgicale, cunatumul este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare producerii accidentului sau îmbolnăvirii.  
Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate din contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Această indemnizație se acordă pentru o perioadă de maxim 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical, prelungirea cu cel mult 90 de zile fiind posibilă în cazuri temeinic motivate de medicul curant. 
         Indemnizația pentru trecerea temporară în alt loc de muncă; reducerea timpului de muncă
 Asigurații care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu își mai pot desfășura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat, pot trece temporar în alt loc de muncă. Indemnizația se acordă, în acest caz, în condițiile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de munca este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afecțiunii. 
 Legea mai prevede acordarea indemnizației pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală. Aceasta se acordă asiguraților care, ca urmare a unor afecțiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, nu mai pot realiza durata normală de muncă. 
         Compensații pentru atingerea integrității 
 Au dreptul la o compensație pentru atingerea integrității asigurații care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficiențe și reduc capacitatea de muncă între 20-50%. Compensația se acordă la solicitarea persoanei, pe baza deciziei medicului asiguratorului. Aceasta reprezintă o sumă fixă în bani și se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizații la care este îndreptățit asiguratul, și nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.  
Cuantumul compensației pentru atingerea integrității se stabilește în funcție de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute.
         Despăgubiri în caz de deces 
 În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire o singură persoană, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeste că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute. Aceasta se obține prin depunerea unei cereri la Casa de Pensii, însoțită de actele din care rezultă dreptul solicitantului. 
Plata despăgubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de admitere emisă de asigurator.  
        Rambursări de cheltuieli 
 Ramursările de cheltuieli se acordă de asigurator pentru: transportul de urgență, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale; confecționarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în cazul în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale; în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenție chirurgicală, în vederea recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here