Ultimele zile pentru depunerea proiectelor europene

0
202


Camera Agricolă a ajutat peste 100 de țărani vrânceni să realizeze proiectele pentru măsura 141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență. Proiectele au fost depuse la Direcția Agricolă. Este vorba de 1.500 euro pe care fermierii îi primesc anual dacă îndeplinesc condițiile stabilite de Uniunea Europeană. Conducerea Camerei Agricole a arătat că fermierii trebuie să se grăbească pentru că mai sunt zece zile până la încheierea celei de a doua sesiuni de proiecte pentru această măsură. Pentru a-i ajuta pe fermieri, Camera Agricolă a întocmit o listă cu actele minime care trebuie aduse de fermieri pentru întocmirea documentației în vederea elaborării de proiecte. Documentele pot fi elibe-rate în numele solicitantului și/sau al unui membru al familiei, pentru aceeași exploatație agricolă. „Le oferim sprijin tuturor fermierilor care doresc să depună proiecte pentru această măsură”, a precizat directorul Gabriel Necula.

1.    Extras din Registrul Agricol emis de Primării privind situația terenurilor la 31.12.2009, a efectivelor de animale la 31.02.2010 și se va anexa o copie a paginii din Registrul agricol din care rezultă toți membrii familiei, cu ștampila primăriei și mențiunea „Conform cu originalul”.
Extrasul din Registrul Agricol va fi însoțit după caz, de următoarele documente:
– Copie după actul de proprietate al terenului /Extras de Carte Funciară/Adeverința din care să rezulte rolul și plata impozitului la zi – emise în numele solicitantului și/sau al unui membru al familiei pentru aceeași exploatație agricolă;
– Contract de arendare sau tabel centralizator – emis de Primărie.
2.     Extras din APIA (Registrul Fermelor) care trebuie să conțină date privind exploatația agricolă: codul unic de înregistrare al solicitantului, suprafața utilizată (egală sau mai mică decât la Registrul Agricol de la Primărie sau adeverință că nu este înscris cu suprafețe în exploatare la APIA) cu structura culturilor, etc.
3.    Contractul de comodat/locațiune se acceptă numai pentru construcții cu caracter provizoriu și cu acordul expres al proprietarului de drept (dacă este cazul).
4.    Documente solicitate pentru animale, păsări și familii de albine: Extras din Registrul Exploatației emis de DSVSA sau adeverință eli-berată de medicul veterinar de circumscripție din care să reiasă înre-gistrarea animalelor, păsărilor și familiilor de albine;
5.    Document eliberat de la Primăria comunei pe raza căreia este înregistrată și își desfășoară activitatea ferma agricolă de semi-subzistență cu profil de apicultură din care să reiasă: numărul de familii de albine și vatra stupinei sau inclu-derea specificului apicol în adeve-rința de la Primărie.

4.    Certificat de producător sau alte documente din care să reiasă valorificarea unei părți din producție, eliberate conform legislației naționale în vigoare. Membrii grupurilor de producători vor prezenta adeverință eliberată de grupul de producători din care rezultă cantitatea comercializată .
6.    Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru, emis de către: grupul de producători/ asociații profesionale cu profil agricol constituite conform O.U.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare/ cooperativă agricolă/ organizații de îmbunățiri funciare, grupuri și organizații de producători în sectorul fructe și legume recunoscute conform H.G. nr. 1078/2008, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu legislația națională  în vigoare.
8.    Copia actului de identitate al solicitantului și/sau al altui membru al familiei pe numele căruia sunt emise documente atașate Cererii de finanțare.
9.    Copia certificatului de căsătorie în cazul în care actele de proprietate/folosință sunt emise pe numele soțului/soției solicitantului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here